Prawo do błędu to instytucja wprowadzona do porządku prawnego 1 stycznia 2020 r. Dotyczy osób  fizycznych, które prowadzą działalność nie dłużej niż jeden rok. Polega na tym, że złamanie przepisów związanych z prowadzoną działalnością nie skutkuje sankcjami lub karami.

Prawo do błędu przysługuje osobie jesteś wpisanej do CEIDG, czyli prowadzącej działalność jako osoba fizyczna lub w ramach spółki cywilnej. Można z niej skorzystać przez 12 miesięcy od rejestracji firmy. Co ważne, prawo do błędu dotyczy zarówno sytuacji, kiedy podejmuje się działalność po raz pierwszy, jak i kiedy firma była wcześniej prowadzona, a następnie zamknięta lub zawieszona. W tym ostatnim przypadku, aby skorzystać z prawa do błędu, musi minąć co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalności. Prawa do błędu nie ma natomiast firma, w której do naruszenia przepisów doszło w ciągu roku od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, ale naruszenie to trwało także później, po przekroczeniu pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania.

Jeśli firma, która jest objęta prawem do błędu, naruszy przepisy związane z prowadzoną działalnością, właściwy organ, przed nałożeniem grzywny (w drodze mandatu karnego) albo wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej, wezwie ją:

  • do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów oraz
  • usunięcia skutków tych naruszeń, jeżeli skutki takie wystąpiły.

Jeżeli przedsiębiorca przestanie naruszać prawo, a także usunie skutki tego naruszenie, w wyznaczonym terminie, to właściwy organ, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia na niego lub wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu albo przedsiębiorca nie podlega karze za popełnione wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, stanowiące stwierdzone naruszenie przepisów prawa.

Źródło: Biznes.gov.pl