Zapowiadana przez rząd najbardziej kompleksowa reforma prawa gospodarczego od prawie 30 lat stała się faktem. Za nieco ponad miesiąc wejdą w życie przepisy 5 ustaw składających się Konstytucję Biznesu, w tym Prawo przedsiębiorców.

Zasadniczym celem ustawy jest pełniejsze niż dotychczas urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej oraz innych konstytucyjnych zasad odnoszących się do prowadzenia działalności gospodarczej. Oto najważniejsze zapisy nowej ustawy:

 • wzmocnienie zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” oraz wprowadzenie w relacjach przedsiębiorca – urząd zasad rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy i przyjaznej interpretacji przepisówin dubio pro libertate;
 • uznanie wyjątkowości koncesji, jako najbardziej ingerencyjnej formy regulowanie działalności gospodarczej oraz nieuznaniowe zagwarantowanie dostępu do zezwoleń na działalność gospodarczą dla wszystkich przedsiębiorców, którzy spełniają wymagane prawem warunki
 • ograniczenie liczby, zakresu intensywności oraz sposobu prowadzenia przez władze publiczne kontroli działalności gospodarczej;
 • ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców oraz obowiązków organów, które mają stanowić wytyczne interpretacyjne dla organów stosujących prawo w relacji przedsiębiorca – administracja;
 • wprowadzenie instytucji działalności nieewidencjonowanej, czyli działalności na mniejszą skalę, prowadzonej przez osobę fizyczną, przy której nie będzie powstawał obowiązek rejestracyjny, ani uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne;
 • wprowadzenie tzw. „ulgi na start” – początkujący przedsiębiorca zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej, a po tym okresie będzie mógł skorzystać przez kolejne 24 miesiące dodatkowo z ulgi tzw. „małego ZUS”;
 • zniesienie obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON – przedsiębiorca w kontaktach z administracją będzie miał obowiązek posługiwania się wyłącznie numerem NIP;
 • likwidacja zgód i licencji, jako odrębnych form reglamentacji działalności gospodarczej;
 • wprowadzenie instytucji „objaśnień prawnych dla przedsiębiorców” wydawanych przez organy administracji;
 • utworzenie Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, który umożliwi załatwianie spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej;
 • uelastycznienie instytucji zawieszenia działalności gospodarczej (m.in. możliwe będzie bezterminowe zawieszenie wykonywania działalności albo zawieszenie na okres wskazany we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu).