Wkrótce wejdą w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy powołujące Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Począwszy od 13 października przez kolejne 6 miesięcy (tzn. do 13 kwietnia 2020 r.) określone w ustawie spółki będą musiały zgłaszać do rejestru informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych. Podmioty wpisane do KRS po 13 października br. mają na to 7 dni od momentu wpisu. Nowy obowiązek dotyczy:

  • spółek jawnych,
  • spółek komandytowych,
  • spółek komandytowo-akcyjnych,
  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółek akcyjnych (z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

Wpisu do CRBR, obejmującego podstawowe dane identyfikacyjne firmy oraz dane beneficjenta, powinny dokonywać osoby uprawnione do reprezentowania spółki.
Rejestr ma być dostępny publicznie on-line i nieodpłatny. Informacje w nim zawarte będą korzystać z domniemania prawdziwości. Za niezgłoszenie do CRBR przez spółkę informacji w podanych wyżej terminach grożą sankcje finansowe.