Koszty związane z zatrudnieniem pracownika to przede wszystkim wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne – ale nie tylko.

Wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli na cały etat, nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, którego wysokość jest corocznie ogłaszana w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów albo w rozporządzeniu Rady Ministrów. W 2021 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 zł brutto.
Koszty zatrudnienia obejmują poza tym:

  • przeprowadzenie badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych), szkoleń bhp;
  • wypłaty wynagrodzenia chorobowego, przez okres pierwszych 33 dni, nieobecności choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną (lub 14 dni, w przypadku osób, które ukończyły 50 lat);
  • zapewnienie płatnego urlopu wypoczynkowego (20 lub 26 dni w roku, w zależności od stażu pracy pracownika);
  • rekompensowanie ewentualnej pracy w godzinach nadliczbowych (dodatek albo czas wolny);
  • prowadzenie i przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym ewidencji czasu pracy (przez okres 10 lat po ustaniu stosunku pracy);
  • zapewnienie wynagrodzenia w okresach niewykonywania pracy, kiedy przepisy tak stanowią, np. w okresie przestoju niezawinionego przez pracownika.