Od 1 stycznia 2019 r. będzie możliwość opłacania składki na ZUS w wysokości uzależnionej od przychodów. Nie dotyczy to jednak składki zdrowotnej.

Aby skorzystać z „małego ZUS” trzeba prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych, a przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (jeśli była prowadzona przez cały rok), nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego  w grudniu poprzedniego roku. Za 2018 r. wynosi on 63 000 zł (30 x 2100 zł). Jeśli w poprzednim roku rozpoczęto, zakończono lub zawieszono działalność limit jest odpowiednio niższy. Aby go ustalić trzeba podzielić trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku i pomnożyć otrzymany wyniku przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej  w poprzednim roku kalendarzowym. Otrzymany wynik zaokrąglamy do pełnych groszy w górę.
Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.
Uwaga – zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. nie dotyczą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składki te powinny być opłacane od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.