Zmiany wprowadzone przez Konstytucję Biznesu objęły również Centralną Ewidencję Informacji o Działalności Gospodarczej. Ma być szybciej i łatwiej, a informację o zakładaniu i prowadzeniu biznesu uzyskamy w Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Wśród najważniejszych modyfikacji CEIDG znajdują się:

  • umożliwienie udostępniania w CEIDG rejestru pełnomocnictw i prokury;
  • wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie okresu zawieszenia;
  • zniesienie limitu czasowego dla zawieszenia działalności wynoszącego 24 miesiące i wprowadzenie możliwości jej zawieszenia na czas nieoznaczony;
  • wprowadzenie zasady, że zmiany danych informacyjnych o przedsiębiorcy można dokonać w dowolnym terminie;
  • wprowadzenie możliwości składania wniosków o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami oraz umożliwienia wnoszenia za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy opłat za zaświadczenia oraz załatwianie spraw (od 1 lipca 2018 r.).

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP) stanowi rozwinięcie obecnego www.biznes.gov.pl. Punkt nie tylko wyjaśni, w jaki sposób załatwić poszczególne sprawy urzędowe, ale też umożliwi np. uiszczanie opłat urzędowych czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami czy składkami. Punkt przypomni przedsiębiorcom, przez SMS lub e-mail, o zbliżających się terminach urzędowych oraz poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie. Będą tam też publikowane wyjaśnienia dotyczące zagadnień prawnych budzących najwięcej wątpliwości w praktyce. Co ważne, do PIP będą mogli zwrócić się wszyscy przedsiębiorcy nawet w najdrobniejszych sprawach.