W wyniku interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich sąd administracyjny w Łodzi zmienił niekorzystną interpretację fiskusa orzekając, że w wyniku śmierci jednego z małżonków, drugi nie może nabyć (dla celów podatkowych) w drodze spadku po raz drugi udziału w tej samej nieruchomości.

Przedmiotem rozstrzygnięcia była sytuacja, w której mąż po upływie dwóch lat od śmierci żony zbył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Urząd skarbowy uznał, że odziedziczona przez małżonka nieruchomość stanowi nabycie dla celów podatkowych, a w konsekwencji za datę nabycia przyjął otwarcie spadku i od tego terminu liczył pięcioletni okres, który decyduje o opodatkowaniu zbycia nieruchomości podatkiem dochodowym. RPO zaskarżył tę interpretację do sądu administracyjnego podnosząc, że w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej nie można wyodrębniać udziałów i w konsekwencji przyjmować, że pięcioletni termin biegnie od daty nabycia nieruchomości po zmarłym małżonku. Poza tym powołał się na klauzulę in dubio pro tributario (w razie wątpliwości na korzyść podatnika). Sąd w Łodzi przychylił się do argumentów Rzecznika i uchylił w całości niekorzystną dla wdowca interpretację. Uznał, że dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków, a nie otrzymania ich – jak w tym przypadku – w drodze spadku.