Kontynuujemy nasz cykl poświęcony najważniejszym kwestiom z zakresu kontroli u przedsiębiorcy. Tym razem przybliżamy informacje na temat kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Przed rozpoczęciem standardowej kontroli przeprowadzanej przez Sanepid, przedsiębiorca musi zostać o niej prawidłowo zawiadomiony.

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Zawiadomienie musi zawierać:

 • oznaczenie organu, który będzie przeprowadzał kontrolę
 • datę i miejsce wystawienia
 • oznaczenie przedsiębiorcy, u którego kontrola będzie przeprowadzana
 • wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli
 • imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji.

Sanepid może też prowadzić kontrole bez wcześniejszego zawiadomienia. Dotyczy to sytuacji, w których dokonuje urzędowych kontroli żywności. W takiej sytuacji, Sanepid ma prawo wstępu na teren przedsiębiorstwa o każdej porze dnia i nocy.

Jakie uprawnienia ma kontrolujący?

W trakcie przeprowadzania zwykłej kontroli inspektor ma prawo:

 • wstępu na terenie miast i wsi do:
 • zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład
 • obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład
 • środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne
 • obiektów będących w trakcie budowy
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób
 • żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych
 • pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

Natomiast w trakcie przeprowadzania urzędowych kontroli żywności inspektor ma prawo:

 • wstępu do pomieszczeń zakładu o każdej porze
 • badania procesów technologicznych i receptur w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu kontroli
 • przeglądania ksiąg i innych dokumentów kontrolowanego zakładu, jeżeli jest to niezbędne ze względu na cel przeprowadzanej kontroli
 • podejmowania innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy, zgodnie z zakresem uprawnień w ramach urzędowych kontroli żywności, w tym nieodpłatnego pobierania próbek środków spożywczych lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w celu wykonania badań laboratoryjnych.

Gdy dojdzie do naruszenia przepisów

W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów, przedsiębiorca pokrywa koszty wykonania badań laboratoryjnych oraz innych czynności wykonywanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy okazji kontroli w twoim przedsiębiorstwie.

Jeśli w trakcie kontroli inspektor stwierdzi naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, nakaże przedsiębiorcy w określonym czasie ich usunięcie (w drodze decyzji).

W przypadku stwierdzenia, że naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, inspektor Sanepidu nakazuje:

 • unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia)
 • zamknięcie obiektu użyteczności publicznej
 • wyłączenie z eksploatacji środka transportu
 • wycofanie z obrotu środka spożywczego, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, produktu kosmetycznego lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo,
 • podjęcie lub zaprzestanie innych działań.

Decyzje takie podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Sanepid może nakazać również likwidację hodowli lub chowu zwierząt.

Kontrola kończy się sporządzeniem protokołu, w którym opisany jest przebieg kontroli oraz zalecenia pokontrolne. Przedsiębiorca ma prawo nie podpisać protokołu oraz zawrzeć w nim swoje uwagi.

Należy także pamiętać o obowiązku prowadzenia książki kontroli i odnotowywaniu w niej każdej kontroli.

Źródło: biznes.gov.pl