Jeśli w ramach czynności sprawdzających lub kontroli skarbowej organ zwróci się do naszych partnerów biznesowych o ujawnienie dokumentów, może je badać tylko w ograniczonym zakresie – ściśle określonym przez przepisy.

Kontrola krzyżowa może być przeprowadzona w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej lub ustawy o kontroli skarbowej. Służy ona weryfikacji dokumentów i pozyskaniu materiału dowodowego od kontrahentów sprawdzanego podatnika. Warto wiedzieć, że w ramach kontroli krzyżowej organ podatkowy (lub kontroler skarbowy) może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów w zakresie objętym postępowaniem u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności. Zakres kontroli krzyżowej po stronie partnera biznesowego jest więc ograniczony – organ nie ma tu pełnej swobody w dostępie do danych i dokumentów. Muszą one dotyczyć transakcji zawartych z kontrolowanym podatnikiem, w obrębie prowadzonych wobec niego czynności sprawdzających lub kontroli. Ważnym dowodem dla podatnika będzie protokół – stanowi on dowód na to, czy nie przekroczono zakresu kontroli lub nie doszło do innych naruszeń.