Zawarcie umowy zwolnienia z długu oraz aneksu do umowy kredytowej powoduje, że zwolniony z tych obowiązków podatnik nie musi płacić podatku dochodowego.

Z wydanej niedawno interpretacji skarbówki wynika, że jeśli dojdzie do odpisania jednej ze stron od kredytu to nie ma obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za czynność zwolnienia z długu. Interpretację wydano na wniosek podatnika, który kupił wraz z byłą partnerką nieruchomość na współwłasność (w udziale po ½), częściowo ze środków własnych, częściowo z kredytu hipotecznego. W związku z rozpadem związku podatnicy doszli do porozumienia, że zniosą współwłasność udziału w nieruchomości w ten sposób, że podatnik przeniesie 1/2 udziałów na własność byłej partnerki, która stanie się jedynym właścicielem nieruchomości. Strony podpisały notarialną umowę nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości (bez spłat i dopłat na rzecz podatnika oraz umowę zwolnienia z długu i aneks do umowy kredytu mieszkaniowego.

Zdaniem fiskusa jeśli nie powstał przychód kluczowe znaczenie ma fakt, że w gruncie rzeczy doszło do zmiany umowy kredytu hipotecznego, w wyniku której dalej zobowiązanym z tytułu tej umowy jest drugi z dłużników. Należy zatem uznać, że osoba zwolniona z długu, nie uzyskała kosztem majątku Banku korzyści majątkowej w wysokości odpowiadającej pozostałej do spłaty kwocie kredytu stanowiącego przedmiot zwolnienia z długu, gdyż w chwili dokonania tej czynności prawnej nastąpiła zmiana stron umowy kredytu (jedynym kredytobiorcą został kredytobiorca utrzymujący kredyt). Zmiana taka nie powoduje zmiany w zakresie tożsamości, kształtu ani treści zobowiązania kredytowego. Dług w niezmienionej wysokości ciąży teraz na osobie przy nim pozostającej.

Otrzymanie kredytu i jego spłata na warunkach przewidzianych w umowie kredytowej są obojętne podatkowo. Przychód po stronie kredytobiorcy pojawia się w przypadku, kiedy dochodzi do umorzenia kredytu lub jego części, wtedy bowiem kredytobiorca osiąga konkretne przysporzenie majątkowe (przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W konsekwencji nie ciąży na takiej osobie obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.204.2021.1.MT.