W razie popełnienia błędu w wystawianej fakturze VAT można dokonać poprawek. Wyjaśniamy kto ma do tego prawo i w jakiej formie można wyprostować pomyłkę.

Notę korygującą nabywca może wystawić wyłącznie w przypadku pomyłek w podstawowych danych nabywcy, czyli np. błąd w nazwisku, imieniu, nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym lub oznaczeniu towaru lub usługi.

Aby poprawić błędy w fakturze, które prowadzą do zmiany podmiotu umowy sprzedaży konieczne jest wystawienie przez sprzedawcę (wystawcę) faktury korygującej.

Co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Zatem, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.