Chociaż przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych zakazują podwójnego karania za to samo przestępstwo, to sankcja administracyjna nie wyklucza pociągnięcia równolegle do odpowiedzialności karno-skarbowej.

Podatnik, który nie ewidencjonuje całego przychodu lub nie ujawnia uzyskiwanych dochodów musi liczyć się z nałożeniem podwójnej sankcji – podatkowej i karnej. Są to bowiem dwa różne i niezależne od siebie rodzaje odpowiedzialności.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zawierają skutki naruszenia zasad tej ustawy w wymiarze podatkowym, a więc administracyjnym, natomiast Kodeks karno-skarbowy przewiduje odpowiedzialność osobistą za naruszenie norm karnych. Zdaniem sądu nie jest naruszeniem art. 2 Konstytucji (Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej) wypełnienie przez podatnika swoim działaniem czy zaniechaniem dyspozycji przepisów dwóch ustaw, jednej podatkowej, a drugiej karnej. Nie jest też naruszeniem przytoczonych na wstępie przepisów umów międzynarodowych bowiem podkreślono w nich jedynie słuszny i bezwzględny zakaz podwójnego karania za popełnienie tego samego czynu. To stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w podobnej sprawie.
źródło: wyrok NSA z 18.09.2015 r., sygn. akt 1937/13 i wyrok TK P 90/08.