Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że jednorazowa amortyzacja wydatków do kwoty 10 tys. zł  może być stosowana do składników majątku przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 r.

Nowy, wyższy limit 10 tys. zł obejmie środki trwałe wprowadzone do ewidencji po 1 stycznia 2018 r. Dotyczy to nie tylko nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, ale także wydatków na wytworzenie ich we własnym zakresie, ulepszenie (przebudowę, modernizację, adaptację, rekonstrukcję, przebudowę), a także inwestycje w obcym środku trwałym.
Różne będą progi do zaliczania wydatków bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów przy ulepszaniu środków trwałych w zależności od daty przyjęcia ich do używania. Niższy limit, w wysokości 3500 zł będzie obowiązywał te, które wprowadzono do ewidencji przed 1 stycznia 2018 r., a wyższy – 10.000 zł do przyjętych do używania po tej dacie.