Za zwłokę w opłacaniu należności względem fiskusa – poza obowiązkiem uregulowania zaległej kwoty – grożą kary pieniężne, których wysokość zależy od rodzaju podatku, a także podjęcia działań naprawczych.

Opłata prolongacyjna  – jest naliczana zamiast odsetek za zwłokę podatnikom, którym organ podatkowy odroczył termin płatności zaległego podatku. Opłata prolongacyjna wynosi połowę stawki odsetek za zwłokę czyli obecnie 4%.

Odsetki za zwłokę wynoszą w tej chwili od 4 do nawet 12% kwoty zaległości podatkowej i kształtują się następująco:

  • stawka podstawowa – 8%,
  • stawka obniżona – 4% jest stosowana w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

1) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;

2) zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty,

a także

1) kiedy korekta nie została złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej,

2) kiedy korekta nie została złożona w wyniku czynności sprawdzających.

  • Stawka podwyższona – 12% jest stosowana do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w przypadku:

1) zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,

2) korekty deklaracji złożonej w wyniku czynności sprawdzających lub złożonej po doręczeniu zawiadomienia o kontroli fiskusa w wyniku czynności sprawdzających jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż 9250 zł.

3) ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.