Resort finansów wskazał, jakie działania może podjąć przedsiębiorca, aby zweryfikować  kontrahenta i uniknąć podejrzenia o udział w oszustwie podatkowym, a co za tym idzie dotkliwych  sankcji finansowych.

Oto w jaki sposób podatnik VAT może sprawdzić czy ma do czynienia z uczciwym kontrahentem:

 potwierdzenie statusu podmiotu poprzez jego sprawdzenie na stronie internetowej: https://ppuslugi.mf.gov.pl/w udostępnionej przez Ministerstwo Finansów usłudze: „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” na portalu podatkowym, gdzie podatnik może dokonać bieżącej weryfikacji kontrahenta. Usługa umożliwia sprawdzenie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym podatnikiemVAT czy też nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, co jest niezwykle istotne w procesie dokumentowania przeprowadzenie transakcji gospodarczej.

 potwierdzanie numeru VAT UE (VIES) na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=PL – umożliwia uzyskanie potwierdzenia aktywności numeru VAT danego podmiotu zgodnie z art. 31 Rozporządzenia Rady nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r.

 złożenie wniosku o potwierdzenie, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wzakresie, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony, zgodnie z art. 96 art. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też telefonicznegokontaktu z urzędem skarbowym w celu potwierdzenia statusu kontrahenta.

 sprawdzenie podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Informacjii Ewidencji Działalności Gospodarczej,

 weryfikacja podmiotu w bazie REGON, dla podmiotów dokonujących transakcji w zakresie towarów „wrażliwych” (m.in. towary wymienione w załączniku nr 13 ustawy o podatku od towarów i usług) – sprawdzenie czy sprzedawca figuruje na dzień dokonania dostawy towarów w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną w odpowiedniej wysokości (http://kaucjagwarancyjna.mofnet.gov.pl/)

Dodatkowo, aby uczciwy przedsiębiorca nie stał się uczestnikiem procederu wykorzystywa niamechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści, może także:

 sprawdzić, czy kontrahent ma swoją stronę internetową albo czy jego adres pocztowy nie jest fikcyjny,

 sprawdzić, czy kontrahent ma wymagane prawem koncesje i zezwolenia,

 zachować ostrożność, gdy ktoś zaproponuje tzw. dobry interes z kontrahentami z UE, szczególnie w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a szczególnie jeżeliten interes dotyczy zakupu/sprzedaży towaru spoza zakresu działalności tego przedsiębiorcy,

 zachować rozwagę, gdy propozycja zawarcia transakcji dotyczy handlu towarami stanowiącymi podwyższone ryzyko, np. złom, elektronika, telefony, karty telefoniczne,kawa, herbata, także złoto,

 sformalizować relacje z kontrahentami – każda umowa o współpracę z dostawcą wskazane jest, aby była zawarta na piśmie,

 zwrócić się do kontrahenta o przedłożenie kopii zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,

 zabezpieczyć się poprzez żądanie pisemnego zobowiązania się kontrahenta, że towar, który będzie sprzedawany, nie pochodzi z przestępstwa, i że nie był przedmiotem obrotu w ramach karuzeli podatkowej — oraz, że kontrahent nie uczestniczy i nie bierze udziałuw oszustwie podatkowym,

 zażądać dołączenia do faktury specyfikacji dostarczanych towarów ze wskazaniem w niej indywidualnego numeru fabrycznego (seryjnego) każdego dostarczanego urządzenia oraz sprawdzać, czy produkt jest zgodny ze specyfikacją.