Przełom roku to często czas decyzji pracowników o zmianie miejsca zatrudnienia i zmian kadrowych po stronie pracodawcy. Jest procedura, w drodze której, za zgodą i porozumieniem stron, można rozwiązać stosunek pracy.

Zakończenie współpracy na mocy porozumienia wymaga:

  • zgody obu stron na rozwiązanie umowy (zawartej na okres próbny, czas określony lub nieokreślony),
  • wspólnego podpisania dokumentu, który będzie potwierdzał termin i zasady zakończenia współpracy przez strony.

Skutkiem takiego porozumienia – zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika będzie brak możliwości odwołania się od porozumienia do sądu pracy.

Z tej formy zakończenia współpracy mogą skorzystać również kobiety w ciąży oraz pracownicy w wieku przedemerytalnym.

Z propozycją rozwiązania umowy za porozumieniem stron może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik. Porozumienie musi zostać zawarte na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden z nich zostaje zachowany w aktach osobowych pracownika, a drugi otrzymuje pracownik.

W porozumieniu o rozwiązaniu umowy o pracę należy wskazać:

  • datę rozwiązania stosunku pracy i oświadczenie stron, że zgodnie ustaliły ten termin
  • sposób wykorzystania lub rozliczenia urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi
  • kwestie dotyczące zwrotu sprzętu służbowego
  • termin wypłaty wynagrodzenia oraz termin i sposób wypłaty innych świadczeń, takich jak premia czy prowizja.

W dniu rozwiązania umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi świadectwo pracy – jeśli z tym dniem kończy się współpraca albo w terminie określonym w porozumieniu.