Jeśli koszty z działalności gospodarczej przewyższają uzyskane przychody, wówczas powstaje strata. Można ją odliczyć z zeznaniu rocznym albo na bieżąco, płacąc co miesiąc lub kwartalnie podatek dochodowy.

Stratę w PIT można rozliczyć przez najbliższe 5 kolejnych następujących po sobie  lat podatkowych. Co istotne, czas w którym przedsiębiorca zawiesi działalność nie jest wliczany do tego okresu – płynie niezależnie od zawieszenia. Jeśli chodzi o limit obniżenia dochodu, to wynosi on 50% kwoty poniesionej straty w którymkolwiek z kolejnych lat. Należy pamiętać, że stratę można rozliczyć tylko w ramach tego samego źródła przychodów, czyli straty z prowadzonej działalności nie można odliczyć od przychodów z tytułu stosunku pracy, ale można z innej prowadzonej działalności.