Każdy podatnik, który ma wątpliwości co do zaistniałego w firmie (lub mającego nastąpić) stanu faktycznego, który może rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego może złożyć wniosek o interpretację. Od 2016 roku zmieniły się zasady dotyczące składania wniosków i wydawania interpretacji indywidualnych.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub pełnomocnik (np. doradca podatkowy). Nowością jest możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji przez dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym, czyli złożenie wniosku wspólnego. We wniosku należy wskazać tego wnioskodawcę, który będzie stroną postępowania (np. będzie otrzymywał korespondencję w sprawie). Od stycznia tego roku z wnioskiem o interpretację indywidualną będzie mógł także wystąpić zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Treść wniosku

Kwestą sprawiającą podatnikom najwięcej trudności jest wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych), właściwe sformułowanie pytania (pytań) oraz klarowne przedstawienie własnego stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Ta część wniosku ma decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia wydanego przez organ podatkowy, dlatego warto skorzystać ze wsparcia fachowca w tym zakresie, czyli doradcy podatkowego.
Od 2016 wprowadzono zasadę, że jeśli opisany we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będzie odpowiadać zagadnieniu, które zostało poruszone w interpretacji ogólnej wydanej na gruncie takiego samego stanu prawnego, to podatnik otrzyma postanowienie potwierdzające zastosowanie interpretacji ogólnej w jego sprawie (z podaniem miejsca publikacji tej interpretacji ogólnej). Na to postanowienie można wnieść zażalenie i skarga do sądu administracyjnego.

Formularze, opłaty, miejsce składania i termin wydania interpretacji

Wniosek o wydanie interpretacji można złożyć na nowym (obowiązującym od stycznia br.) formularzu opracowanym przez Ministerstwo Finansów (ORD-IN, i załącznik ORD-INA). Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. W przypadku złożenia wniosku wspólnego opłata zostanie ustalona jako iloczyn standardowej opłaty za wniosek i liczby zainteresowanych.
W imieniu Ministra Finansów interpretacje indywidualne wydają dyrektorzy 5 izb skarbowych: w Bydgoszczy, w Katowicach, w Łodzi, w Poznaniu oraz w Warszawie. Właściwość organu (dyrektora izby skarbowej) uzależniona jest od dwóch czynników:

  • miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy oraz

  • podatku, którego dotyczy wniosek.

Formularze należy składać osobiście we właściwym Biurze Krajowej Informacji Podatkowej lub wysłać je pocztą na adres właściwego Biura.
Interpretacja indywidualna powinna być wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do trzymiesięcznego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności np. wezwania do uzupełnienia.
Nowością jest możliwość uzyskania informacji (telefonicznie albo e-mailowo) o dacie wydania interpretacji oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska lub innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Organ podatkowy musi przekazać tę informację niezwłocznie najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu wydania interpretacji.