Dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych czyli czynny żal pozwala uchronić się przed… Z instytucji tej można skorzystać np. w przypadku nie złożenia złożeniu deklaracji lub zapłaceniu podatku po terminie.

Kiedy można uniknąć kary?

 • Składając czynny żal, czyli zawiadamiając o popełnieniu czynu zabronionego naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, informując o istotnych okolicznościach popełnienia czynu, zanim naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego samodzielnie udokumentuje przestępstwo lub wykroczenie
 • jednocześnie dopełni się obowiązków, w tym uiści w całości zaległe zobowiązanie.

Kto składa czynny żal?

Czynny żal powinien złożyć ten, kto nie dopełnił obowiązku. Jeśli wina leży po stronie biura księgowego to czynny żal składa to biuro, jeśli po stronie zarządu, czynny żal powinni podpisać wszyscy, którzy byli odpowiedzialni za powstanie uchybienia.

W jakich sytuacjach można  skorzystać z czynnego żalu?

 • Gdy nie złoży się zeznania podatkowego w terminie
 • Gdy nierzetelnie prowadziło się księgi rachunkowe
 • Gdy nierzetelnie wystawiano faktury
 • Gdy nie zapłacono lub zapłacono nieodpowiedni podatek dochodowy (PIT lub CIT) lub podatek VAT
 • Gdy bezprawnie stosowano obniżone stawki VAT lub zwolnienie VAT
 • Gdy zatajono przed organem podatkowym prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej
 • Gdy wyłudzono zwrot należności celnej lub pozwolenie celne.

Kiedy nie można skorzystać z czynnego żalu?

 • zostałeś wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego
 • jesteś w trakcie postępowania kontrolnego
 • zorganizowałeś grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego
 • nakłaniałeś inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Jak i do kogo złożyć czynny żal?

Czynny żal nie ma urzędowego wzoru ani formularza, pismo należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego w danej sprawie (na piśmie, przedstawić ustnie do protokołu lub złożyć w formie elektronicznej).

O tym, czy naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego pozytywnie rozpatrzył pismo o dobrowolnym przyznaniu się do winy podatnik dowiaduje się z czynności podjętych przez organ ścigania:

 • kiedy uznają czynny żal za skuteczny – naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego nie będzie o tym informował w osobnym piśmie, tylko odstąpi od nałożenia kary za niedopełnienie obowiązków podatkowych lub obowiązków celnych. W pewnych sytuacjach organ może wskazać nowe terminy do realizacji niedopełnionych obowiązków,
 • kiedy uzna czynny żal za nieskuteczny – jeżeli zaszły okoliczności wskazane w ustawie, tedy będzie prowadzone postępowanie w sprawie o wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe, na zasadach określonych w Kodeksie karnym skarbowym.
Źródło: biznes.gov.pl