Zasadą postępowania egzekucyjnego jest, że egzekucja z nieruchomości jako najdotkliwszy środek, jest stosowana dopiero po bezskutecznym wykorzystaniu lub braku możliwości wykorzystania poprzednich środków. Są one bowiem uszeregowane od najłagodniejszego do najbardziej dolegliwego.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w postępowaniu z 20 lipca br. (sygn. akt II FZ 542/15)  Środki egzekucyjne w postępowaniu dotyczącym należności pieniężnych obejmują egzekucję: z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, z rachunków bankowych, z innych wierzytelności pieniężnych, z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, z weksla, z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z pozostałych praw majątkowych, z ruchomości, z nieruchomości. NSA podkreśli w omawianym orzeczeniu, że zasadą postępowania egzekucyjnego jest taka właśnie kolejność stosowania środków egzekucji.