Ustawa wprowadza możliwość jednorazowego wrzucenia w koszty zakupu maszyn i urządzeń o wartości od 10 000 zł do 100 000 zł (w jednym roku podatkowym). Jednorazowa korzyść podatkowa może wynieść nawet 13 500 zł.

Dotychczas do kosztów uzyskania przychodu można było zaliczyć cały koszt nabycia w kwocie do 3 500 zł. Teraz podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł. Mechanizm przyspieszonej amortyzacji będzie miał zastosowanie pod warunkiem, że wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 000 zł lub łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych  nabytych w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich nie przekracza 3 500 zł. Przepisy obowiązujące od 12 sierpnia br. mają zastosowanie do środków trwałych nabytych od 1 stycznia 2017 r., a także  dokonanych od tego terminu wpłat na poczet nabycia tych środków.