Naruszenie przepisów podatkowych nie musi skutkować karą. Składając tzw. czynny żal można jej uniknąć.

Czynny żal to zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Można je złożyć pisemne lub ustnie, do protokołu. Przepisy wymagają też ujawnienia okoliczności czynu i osoby odpowiedzialne oraz uiszczenia w całości wymagalnej należność uszczuploną popełnionym czynem, w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego.
Zawiadomienie będzie bezskuteczne jeśli zostało złożone:

  • w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego
  • po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Czynnego żalu nie można złożyć jeśli wnioskodawca np.:

  • kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego
  • wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleciła jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego
  • nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

Nie trzeba składać czynnego żalu jeśli dokonano korekty deklaracji. Dla przykładu, jeśli podatnik złożył deklarację podatkową w terminie, ale zauważył błąd i złożył prawidłową korektę, nie składa czynnego żalu. Jeśli jednak w ogóle nie złożono deklaracji w określonym przepisami terminie, by uniknąć kary trzeba złożyć czynny żal (zanim urząd wezwie podatnika do wyjaśnień).

Źródlo: biznes.gov.pl