Wielu przedsiębiorców nie ma pewności, czy na fakturze VAT powinna znajdować się pieczątka firmowa i podpis wystawcy. Pytania dotyczą też podawania numeru rejestracyjnego samochodu w fakturach za paliwo. Rozwiewamy te wątpliwości.

Przepisy ustawy o VAT wskazują dane, jakie powinna obejmować faktura. Nie wynika z nich, aby ten dokument musiał zawierać imię i nazwisko, pieczątkę czy podpis osoby, która sporządzała fakturę.

Obowiązkowe elementy faktury VAT to:

1) data wystawienia;

2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;

5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12) stawkę podatku albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych;

13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15) kwotę należności ogółem.

W drugiej kwestii stanowisko zajęła krajowa Administracja Skarbowa wyjaśniając, że numer rejestracyjny nie jest obowiązkowym elementem faktury i w związku z tym jego brak na dokumencie nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tej faktury w zakresie, w jakim to prawo przysługuje mu w odniesieniu do danego pojazdu.