W zasadach etyki doradców podatkowych są wskazane uprawnienia, jakie przysługują klientom kancelarii podatkowych. W tym i kolejnych wydaniach newslettera przybliżymy Państwu te zapisy, zapewniając jednocześnie, że są w pełni respektowane przez nasza kancelarię.

Doradca podatkowy ma obowiązek dokonać w sposób rzetelny oceny, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza lub zatrudnienie nie spowoduje konfliktu interesów pomiędzy nim, a jego klientami. Doradca powinien zaniechać podejmowania działalności gospodarczej lub zatrudnienia w sytuacji, gdy chociaż jeden jego klient prowadzi działalność gospodarczą na planowanym przez doradcę terenie działania oraz w takim samym zakresie, chyba że uzyska pisemną zgodę na prowadzenie działalności lub podjęcie zatrudnienia w tym zakresie od wszystkich klientów, co do których może wystąpić konflikt interesów pomiędzy doradcą a tymi klientami. Zasady te stosuje się również w okresie dwóch lat od zakończenia współpracy z klientem.
Za naruszenie ww. zasad doradca podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.