Wraz z ogłoszeniem stanu epidemii na terytorium Polski wprowadzono ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza związanej z dużymi skupiskami ludzi. Przypominamy obecnie obowiązujące obostrzenia dla trzech wybranych branż. 

Działalność gastronomiczna

Prowadzenie działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w PKD w podklasie 56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w PKD w podklasie 56.30.Z) jest dopuszczalne:

  • w ogródku gastronomicznym – wyznaczonym miejscu do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych
  • w ogródku gastronomicznym stacji paliw
  • w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży w przypadku stacji paliw
  • w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc.

Obsługa musi zakrywać usta i nos. Klienci, muszą zakrywać usta i nos jedynie do czasu zajęcia miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

Do 31 października 2021 roku klienci mogą zajmować nie więcej niż 75% liczby miejsc i odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne

Do 31 października 2021 roku, na terenie całego kraju, działalność związana z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w PKD w podklasie 96.02.Z) oraz tatuażem i piercingiem (ujętej w PKD w podklasie 96.09.Z) jest dopuszczalna, pod warunkiem, że w miejscu, w którym jest prowadzona, będą przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. Dodatkowo:

  • w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi
  • stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo, której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Siłownie

Do 31 października 2021 roku prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

  • siłowni, klubów i centrów fitness
  • działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w PKD w podklasie 96.04.Z),

jest dopuszczalne, pod warunkiem prowadzenia tej działalności z udziałem nie więcej uczestników niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni.

Ograniczenie działalności nie dotyczy:

  • podmiotów wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów

członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.