Ograniczenie zakazu konkurencji, wydłużenie urlopów rodzicielskich, udogodnienia dla pracowników mających dzieci oraz zmiany zasad rozwiązywania umowy o pracę na czas określony – to tylko niektóre zmiany, które czekają nas w związku z nowelizacją Kodeksu pracy. Nowe przepisy powinny wejść w życie już w sierpniu br.

Zmiany wynikają z obowiązku wdrożenia przez nasz kraj dwóch unijnych dyrektyw. Nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy już pracuje Parlament.

Oto najważniejsze nowości, które czekają pracodawców i zatrudnionych:

  1. Wypowiedzenie umów na czas określony będzie możliwe pod warunkiem pisemnego zawiadomienia przez pracodawcę organizacji związkowej z podaniem przyczyny wypowiedzenia.
  2. Kolejną umowę na okres próbny u tego samego pracodawcy będzie można zawrzeć tylko w sytuacji wykonywania innego rodzaju pracy. Strony będą mogły uzgodnić w umowie o pracę na okres próbny wydłużenie okresu trwania umowy o okres urlopu, czy innej usprawiedliwionej nieobecności. Poza tym maksymalna długość okresu próbnego będzie uzależniona od zamierzonego czasu trwania kolejnej zawartej umowy po upływie okresu próbnego.
  3. Dodatkowe obowiązki w zakresie informowania pracowników o warunkach zatrudnienia, m.in. o innych niż określone w umowie o pracę składnikach wynagrodzenia, świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych (np. dostępnych u pracodawcy pakietach medycznych, czy sportowych), zasadach pracy w godzinach nadliczbowych oraz wysokości wynagrodzenia wypłacanego za taką pracę i in. Pracodawca będzie przekazywał informacje o warunkach zatrudnienia pisemnie lub elektronicznie pod warunkiem możliwości wydrukowania oraz przechowywania udostępnionych informacji.
  4. W razie braku umowy o zakazie konkurencji nie będzie można wyciągać żadnych negatywnych konsekwencji wobec pracownika zatrudnionego w innym miejscu pracy lub pozostającego w innym stosunku prawnym będącym podstawą do świadczenia.
  5. Pracownik opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez nie 8 roku życia będzie mógł wnioskować o zastosowanie wobec niego elastycznej organizacji czasu pracy (m.in. telepracę, przerywany czas pracy, system skróconego tygodnia pracy, system pracy weekendowej, indywidualny rozkład czasu pracy).
  6. Zmiany w zakresie uprawnień rodziców. Najważniejsze z nich to wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, który nie będzie zależny od wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka, czy wprowadzenie urlopu opiekuńczego oraz zmiany w przepisach dotyczących korzystania z łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy.
  7. Zmiany w wysokości zasiłku macierzyńskiego obejmą miesięczny zasiłek macierzyński (za okres urlopu rodzicielskiego), który  będzie wynosił  70% podstawy wymiaru zasiłku. Jednocześnie pracownica będzie miała możliwość zdecydowania, jaką wysokość zasiłku macierzyńskiego chce pobierać w okresie urlopu rodzicielskiego.
Źródło: opracowano na podstawie https://www.parp.gov.pl/