Zwolnienie ze składek ZUS za listopad, ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł, 2 tys. zł dopłaty dla przedsiębiorców do każdego miejsca pracy, dotacja do 5 tys. zł i zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku – to główne rozwiązania pakietu pomocowego dla przedsiębiorców.

Ze pomocy skorzystają następujące branże:

 • gastronomiczna,
 • kulturalno-rozrywkowa (estradowa, targowa, fotograficzna, filmowa, muzealna),
 • fitness, siłownie, sport, rekreacja,
 • sprzedaż detaliczna (targowiska, bazary),
 • turystyczna (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, rezerwacja biletów),

Oto główne rozwiązania pomocowe z tarczy branżowej:

 • zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,
 • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,
 • zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę 137 mln złotych; projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.,
 • dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł.,
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące.

Warunki skorzystania z pomocy:

Aby skorzystać ze świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, przedsiębiorca będzie musiał spełnić następujące warunki:

 • prowadzić na 30 września 2020 r. działalność gospodarczą należącą do wyżej wymienionych branż, oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności,
 • przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • nie zalegał w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 • nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 • nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc będą składane w formie elektronicznej do wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Nowe przepisy przewidują też ułatwienia w zatrudnianiu pracowników.

Projekt został przyjęty przez Sejm, teraz trafi do Senatu.

Źródło: gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia