Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu rezerwowej kasy, a gdy i to jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży. Inne zasady obowiązują w przypadku długotrwałych przerw w dostawach energii elektrycznej spowodowanych sytuacją kryzysową.

Przepisy w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii przewidują, że kasa musi odpowiadać następującym kryteriom: posiadać zasilanie sieciowo-bateryjne, sieciowo-akumulatorowe, bateryjne lub akumulatorowe, które musi zapewnić wydruk minimum 200 paragonów fiskalnych, każdy o zawartości co najmniej 30 wierszy druku i raportu fiskalnego dobowego, w czasie 48 godzin od momentu zaniku zasilania sieciowego.

Podobnie jest  w przypadku kas online, których zasilanie akumulatorowe kasy umożliwia wydruk co najmniej 200 dokumentów fiskalnych i niefiskalnych o łącznej długości co najmniej 6000 linii po 48 godzinach od odłączenia zasilania zewnętrznego, z wyłączeniem przesyłania danych.

Co w sytuacji awarii masowych?

W przypadku awarii mających charakter masowy istnieje możliwość zwolnienia, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozwiązanie takie przewiduje możliwość zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących na określonym terytorium, w okresie braku funkcjonowania u tych podatników kas rejestrujących z powodu zaniku energii elektrycznej. Warunkiem tego zwolnienia powinno być prowadzenie przez zwolnionych podatników zapisów pozwalających na określenie wartości sprzedaży i kwot podatku należnego.
Tak więc w przypadku długotrwałych przerw w dostawach energii elektrycznej, w przypadku sytuacji kryzysowej przewidziane są rozwiązania zabezpieczające prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Źródło: Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 2 kwietnia 2022 r. na interpelację poselską nr 32157