Za nieco ponad miesiąc zaczną obowiązywać przepisy, które umożliwią Szefowi KAS blokowanie rachunków firmowych, jeżeli zajdzie ryzyko wyłudzeń skarbowych. Dotyczyć to będzie głównego konta firmowego, ale także rachunku VAT.

Mające wejść w życie w połowie maja br. przepisy znowelizowanej Ordynacji podatkowej przewidują, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wydać postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ów) do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać. Blokada może być w określonych przypadkach przedłużana w drodze kolejnego postanowienia, jednakże nie dłużej niż na 3 miesiące.
Co istotne, w sytuacji blokady rachunku na podstawie nowych przepisów Ordynacji podatkowej naczelnik urzędu skarbowego wykreśli z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT, i to bez konieczności zawiadamiania go o tym, jeżeli posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków lub SKOK-ów do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.
Konsekwencją zastosowania takiej blokady oraz wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT, będzie również brak możliwości korzystania z rachunku VAT. Jak wyjaśnia resort finansów, wynika to z faktu, że rachunek VAT będzie funkcjonalnie związany z rachunkiem rozliczeniowym oraz z tego, że rachunek VAT będzie otwierany wyłącznie do rachunków rozliczeniowych prowadzonych dla podatników VAT. Dlatego blokada rachunku rozliczeniowego podatnika VAT uniemożliwi w praktyce korzystanie z rachunku VAT.