Upowszechnienie podpisu elektronicznego i zmiany w Kodeksie cywilnym usprawnią kontakty biznesowe, m.in. zawieranie umów i inne transakcje, w tym także międzynarodowe.  Ułatwią kontakty z urzędami, nie mówiąc o oszczędności czasu oraz pieniędzy przeznaczanych dotąd na wydruki papierowe.

Zgodnie z obowiązującym od 1 lipca br. unijnym rozporządzeniem eIDAS (ws. identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r.) dokumentem elektronicznym jest każdy dokument przechowywany w postaci cyfrowej, np. tekst, nagranie dźwiękowe, wizualne czy audiowizualne. Rozporządzenie eIDAS wprowadza jednolite zasady korzystania z podpisów elektronicznych na terenie całej Unii Europejskiej. Wskutek wejścia w życie tych przepisów dokument może być podpisany podpisem elektronicznym i jest on równoważny z podpisem odręcznym nawet wówczas, gdy nie spełnia wymogów podpisu kwalifikowanego.
Ponadto od 8 września br. będą obowiązywać zmiany wprowadzone do Kodeksu cywilnego, które wprowadzą formę elektroniczną czynności prawnych o mocy równej formie pisemnej. W świetle nowych przepisów za dokument będzie uznawany nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.