Telepraca znikła z Kodeksu pracy, a w jej miejsce weszły przepisy regulujące pracę zdalną. Wyjaśniamy, co krok po kroku powinien zrobić pracodawca, aby wprowadzić w firmie pracę zdalną. 

Praca zdalna może być wykonywana

 • całkowicie lub częściowo
 • w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem pracownika
 • w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Praca zdalna może być wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy (całkowicie poza siedzibą pracodawcy) albo częściowo – zarówno w siedzibie pracodawcy, jak i poza nią (na przykład 2 dni w siedzibie pracodawcy i 3 dni w domu pracownika).

Podstawowa forma pracy zdalnej opiera się na uzgodnieniu pomiędzy pracodawcą i pracownikiem.

Sprawdź kluczowe etapy wprowadzania pracy zdalnej na podstawie uzgodnienia.

 1. Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi albo wydanie regulaminu określającego zasady wykonywania pracy zdalnej (w tym zasady pokrywania kosztów, zasady kontroli wykonywania pracy czy warunków bhp). Jeżeli takich dokumentów nie przyjęto, to pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w indywidualnym porozumieniu zawartym z pracownikiem.
 1. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla pracy zdalnej i opracowanie informacji dla pracowników na podstawie wyników tej oceny.
 2. Określenie procedur ochrony danych na potrzeby wykonywania pracy zdalnej.
 3. Uzgodnienie z pracownikiem wykonywania pracy zdalnej.
 4. Przekazanie pracownikowi informacji opracowanej na podstawie oceny ryzyka zawodowego i odebranie od niego oświadczeń przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej, iż:
 • zapoznał się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego i informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.
 1. Odebranie od pracownika oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami ochrony danych osobowych.
 2. Wymiana informacji niezbędnych do porozumiewania się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w inny sposób uzgodniony z pracodawcą.
 3. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania pracy zdalnej pracodawca przekazuje pracownikowi informację wskazującą:
 • jednostkę organizacyjną pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną
 • osoby lub organ odpowiedzialne za współpracę z pracownikiem wykonującym pracę zdalną i upoważnione do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej.

Wszystkie informacje od pracodawcy i oświadczenia pracownika mogą mieć postać papierową lub elektroniczną.

Wnioski pracownika pracującego zdalnie, dla których przepisy kodeksu lub innych ustaw, lub aktów wykonawczych, określających prawa i obowiązki z zakresu prawa pracy, wymagają formy pisemnej, mogą być złożone w postaci papierowej lub elektronicznej.

Dodatkowo praca zdalna może być wykonywana wyjątkowo na polecenie pracodawcy, a także okazjonalnie.

Wszystkie dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej należy przechowywać w aktach osobowych pracownika w części B.

Źródło: biznes.gov.pl