Większość zmian w przepisach prawa pracy wprowadzono w związku z pandemią koronawirusa, ale są też inne nowości – przyjrzyjmy się trzem z nich.

Przedłużenie ważności badań lekarskich

Od grudnia 2020 roku obowiązują przepisy tarczy antykryzysowej w świetle których wydłużono termin ważności orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, a ich ważność upłynęła po 7 marca 2020 r. Badania te zachowują ważność nie dłużej niż 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Po tym terminie pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków w zakresie przeprowadzenia badań okresowych i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Zmiany w urlopach wypoczynkowych

Przepisy Kodeksu pracy przewidują, że zaległego urlopu należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Regulacje covidowe modyfikują tę zasadę stanowiąc, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Surowe kary dla zatrudniających alimenciarzy „na czarno”

Od 1 grudnia 2020 roku pracodawcom zatrudniającym bez umowy osoby uchylające się od płacenia alimentów grozi kara grzywny w wysokości do 45 000 złotych. Z sankcją muszą liczyć się pracodawcy, którzy zatają lub zaniżą wynagrodzenia osób, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz która zalega ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące. Nowe przepisy mają poprawić skuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych.